~JOYRIDE K9 *REMOTE* K9NW EDUCATION~

#7311
Kimberly Buchanan
Keymaster

That persistence will definitely help you in the long run! 🙂

Kimberly Buchanan
Joyride K9 Dog Training